Desh Subba

Desh Subba
Giving speech International Fearism program

Monday, August 31, 2009

भयवाद दस्तावेज

जीवन—चेतना—ज्ञान—भय—भयवाद
१.भय र भयवाद -------------------------२.प्रभाव पार्ने बाहिरी तत्व
३.भय कसरी हुन्छ ? ----------------------४.भयको क्षेत्रः
५.भयको मात्रा ---------------------------६.भयका बाटाहरू
७.चेतनाः -------------------------------८.चेतना चक्रः
९.यौद्धिकः -------------------------------१०.द्वन्दात्मक अभौतिकवादः
११.धरातल ------------------------------१२.द्वन्दात्मक अभौतिकवादः
१३.पुनर्रार्वृत्ति ----------------------------१४.भय मुख्य गरी छ प्रकारको हुन्छ ।
१५.भयको अवस्था -----------------------६.प्रकटः
१७.भयको पारो ओर्लिन्द क्रम -------------१८.विश्व दर्शनमा भयवाद
१९.विश्व साहित्यमा भयवादः --------------२०.विश्व साहित्यको उदाहरण
२१.हिन्दू साहित्यमा भयवादः -------------२२.नेपाली साहित्यमा भयवादः
२३.आयामेली आन्दोलनः -----------------२४.तेस्रो आयामका मान्यताहरू
२५.लीला लेखनः ------------------------२६.सृजनशील अराजकताः
२७.विशेष रंगवाद